REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO smartspot.com.pl

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.smartspot.com.pl. Poniżej przedstawiamy Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów. 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego pod adresem smartspot.com.pl

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem smartspot.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy smartspot.com.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.smartspot.com.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep Internetowy smartspot.com.pl, działający pod adresem www.smartspot.com.pl, prowadzony jest przez SMARTSPOT SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMADYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 59, 04-247 Warszawa, mail: bok@smartspot.com.pl, numer telefonu +48 510 237 017. NIP 9522222709, REGON: 520539417, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000935013.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. 

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa smartspot.com.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu smartspot.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla smartspot.com.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową smartspot.com.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z smartspot.com.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu smartspot.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk

9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

V. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez firmę SMARTSPOT SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMADYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 59, 04-247 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000935013, jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu: realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Klientów Sklepu, bieżącego informowania Klienta o Produktach sprzedawcy i świadczonych przez sprzedawcę usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym. 

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 • Firmy kurierskiej DPD
 • Firmy kurierskiej GLS
 • DPD Pickup
 • Paczkomatów InPost
 • ORLEN Paczka
 • Poczta Polska (dostępna dla wszystkich produktów poza sprzętem elektronicznym)
 • Możliwy jest również odbiór osobisty w salonach smartSPOT. Lista salonów znajduje się pod adresem smartspot.com.pl/salony

3. Koszty dostawy są zależne od miejsca docelowego dostawy i są wskazane w procesie składania zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy jest określony w procesie składania zamówienia i liczy się od dnia wysłania Zamówienia. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Polski.

5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. XI Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.

2. Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, PayNow, szybki przelew internetowy Przelewy24.pl, karta kredytowa. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi składający zamówienie.   

3. Sklep umożliwia płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym Towaru przez Klienta w salonach smartSPOT. Lista salonów znajduje się pod adresem smartspot.com.pl/salony

4. Akceptacja Regulaminu jest również wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

VIII. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

1. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.

2. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre marki. 

3. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. 

4. Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. Wartość towaru musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony. 

5. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych. Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny towarów, które Państwo zachowają, jeżeli - ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

IX. Karty upominkowe i ich wykorzystywanie

1. Karty upominkowe to bony, które można nabyć drogą kupna. Można je wykorzystać wyłącznie do nabycia produktów w smartspot.com.pl, jednak nie do nabycia dalszych kart upominkowych. Jeśli wartość karty upominkowej nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności.

2. Karty upominkowe i kwoty naliczone na koncie Klienta mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania. Kwota karty upominkowej nie może być wypłacona w gotówce, nie są na nią także naliczane odsetki.  

X. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu Towarów

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na piśmie przesłanym pocztą tradycyjną na adres smartSPOT, ul. Jordanowska 2a, 04-204 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres email: bok@smartspot.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej smartspot.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres pocztowy dla zwrotów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Produktów personalizowanych, wykonywanych na zamówienie klienta

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar zgodny z umową w rozumieniu art. 43b. 1. i 2. ustawy o prawach konsumenta. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie określonym w rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. Reklamacje można składać:

 • na piśmie na adres: smartSPOT ul. Jordanowska 2a, 04-204 Warszawa
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@smartspot.com.pl 

3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. Odpowiadamy za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

5. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

1. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

XII. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością smartspot.com.pl na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. smartspot.com.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@smartspot.com.pl 

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: 

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XV. Newsletter

1. Niniejszy paragraf określa zasady świadczenia usługi Newsletter, która umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie bezpłatnych treści cyfrowych przez właściciela Sklepu Internetowego na rzecz użytkownika Sklepu Internetowego. W ramach usługi Newsletter użytkownik Sklepu Internetowego nie dokonuje płatności pieniężnej, lecz przekazuje właścicielowi swoje dane.

2. Usługa Newsletter polega na cyklicznym, nieodpłatnym przesyłaniu przez właściciela serwisu na podany przez użytkownika Sklepu Internetowego adres e-mail informacji o charakterze handlowym i marketingowym dotyczącym Sklepu Internetowego.

3. Usługa Newsletter polega na cyklicznym, nieodpłatnym przesyłaniu przez właściciela Sklepu Internetowego na podany przez użytkownika Sklepu Internetowego adres e-mail informacji o charakterze handlowym i marketingowym dotyczącym Sklepu Internetowego

4. Korzystanie z usługi Newsletter jest dostępne dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego po podaniu w części Sklepu Internetowego dotyczącego usługi Newsletter swojego adresu e-mail, a następnie zaakceptowaniu zapisu do usługi Newsletter.

5. Aktywacja usługi Newsletter oznacza zgodę użytkownika Sklepu Internetowego na przesyłanie przez Sklep Internetowy informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodę na wykorzystanie przez właściciela Sklepu Internetowego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji według ustawy prawo telekomunikacyjne.

6. Wyrażenie zgody przez użytkownika Sklepu Internetowego jest dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia usługi Newsletter, jej brak oznacza, że usługa nie będzie mogła być świadczona.

7. Użytkownik Sklepu Internetowego może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z świadczenia usługi Newsletter poprzez naciśnięcie przycisku „wypisz mnie” znajdującego w każdej wiadomości kierowanej przez właściciela Sklepu Internetowego do użytkownik w ramach usługi Newsletter.

8. Rezygnacja oznacza niezwłoczne zakończenie świadczenia usługi Newsletter tj. użytkownik Sklepu Internetowego przestaje otrzymywać wiadomości w ramach usługi Newsletter oraz następuje usunięcie danych użytkownika Sklepu Internetowego z bazy odbiorów usługi Newsletter.

9. Wszystkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską przysługującą właścicielowi Sklepu Internetowego.

10. Użytkownik Sklepu Internetowego może złożyć reklamację na usługę Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@smartspot.com.pl

11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika Sklepu Internetowego składającego reklamacją, opis nieprawidłowości oraz żądanie reklamacyjne. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sklep Internetowy wynosi 14 dnia. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik Sklepu Internetowego zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Użytkownik będący konsumentem może w sprawach dotyczących usługi Newsletter skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

13. Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter znajdują się w https://smartspot.com.pl/content/9-polityka-prywatnosci.

XVI. Opinie w sklepie internetowym

1. Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym oraz samego Sklepu.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o:

• wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii,

• wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące Sklepu, własnego opisu dot. Opinii.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie.

4. Wystawione opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówceZaufane.pl.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy smartspot.com.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz.827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.