WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI NA UŻYWANY SPRZĘT APPLE ZAKUPIONY w smartSPOT.

§1 PRZEDMIOT GWARANCJI 

1. smartSPOT udziela gwarancji na Produkt Apple obejmującej wady materiałowe i produkcyjne pojawiające się podczas zwykłego używania produktu.

2. Gwarancja ta obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu detalicznego dokonanego przez Nabywcę będącego użytkownikiem końcowym („Okres gwarancji”). 

3. Nabywca może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy dwudziestoczteromiesięcznej ograniczonej gwarancji smartSPOT na Produkt Apple za pośrednictwem serwisu smartSPOT.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów sprzętowych, które nie są oznaczone marką Apple, ani żadnego oprogramowania, nawet jeśli znajdują się one w opakowaniu lub są sprzedawane ze sprzętem Apple. Do produktów, które nie są oznaczone marką Apple, może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. 

5. Niniejsza gwarancja nie dotyczy:

  1. 1) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych
  2. 2) drobnych uszkodzeń, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów
  3. 3) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego gwarancją produktu z komponentem innej firmy lub produktem niespełniającym specyfikacji Produktu Apple
  4. 4) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych
  5. 5) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z modernizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami smartSPOT ani Autoryzowanym Serwisem smartSPOT
  6. 6) produktu Apple, który bez pisemnej zgody smartSPOT został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania
  7. 7) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub jeśli użytkownik nie może dezaktywować włączonego kodu albo innych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę Produktu Apple przed nieautoryzowanym dostępem i nie może w żaden sposób udowodnić, że jest upoważnionym użytkownikiem produktu (np. przez przedstawienie dowodu zakupu).

§2 OBOWIĄZKI NABYWCY 

1. W razie zaistnienia wad w Okresie gwarancji, Nabywca w terminie 7 dni od dnia powstania wady dostarczy przedmiot sprzedaży na koszt Sprzedawcy do jego punktu serwisowego w Warszawie, przy ul. Rechniewskiego 11, 03-980 Warszawa.

2. Jeśli w posiadanym przez Nabywcę Produkcie Apple może być przechowywane oprogramowanie, dane lub inne informacje, wówczas ze względów bezpieczeństwa i jako zabezpieczenie przed możliwymi awariami Nabywca powinien okresowo tworzyć backupy takich informacji zawartych na nośniku danych Produktu Apple.

3. Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej Nabywca powinien utworzyć oddzielny backup materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona i/lub ponownie sformatowana. 

4. Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple lub produkt zamienny zostanie Nabywcy zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień. 

5. W ramach usługi gwarancyjnej smartSPOT może zainstalować w Produkcie Apple uaktualnienia oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiego uaktualnienia zainstalowane w Produkcie Apple aplikacje innych firm mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na Nabywcy. 

6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

7. Produktu Apple nie wolno otwierać. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją.

§3 OBOWIĄZKI smartSPOT 

1. Jeśli w Okresie gwarancji Nabywca zgłosi smartSPOT roszczenie zgodnie z gwarancją, smartSPOT według własnego uznania:

  1. 1) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo
  2. 2) wymieni Produkt Apple na równoważny produkt o równoważnych funkcjach, zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo, za zgodą Nabywcy, na produkt będący co najmniej równoważny pod względem funkcjonalności Produktowi Apple, który ma zastąpić, zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności.

 2. Jeśli wypełniając swoje zobowiązania wynikające z dwudziestoczteromiesięcznej ograniczonej gwarancji smartSPOT dostarczy wolny od wad produkt w celu wymiany wadliwego produktu lub wykona znaczące naprawy produktu objętego tą gwarancją, okres gwarancji zaczyna biec od nowa od momentu dostarczenia Nabywcy wolnego od wad produktu lub zwrócenia mu naprawionego produktu. 

3. Jeśli smartSPOT wymieni część Produktu, powyższe postanowienie dotyczy odpowiednio wymienionej części. W przypadku napraw, które nie są znaczące, okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym, na skutek wady, Nabywca nie mógł używać produktu.

4. smartSPOT zobowiązuje się wykonać obowiązki objęte niniejszą ograniczoną gwarancją w terminie 14 dni od dnia dostarczenia smartSPOT Produktu Apple .

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu Apple od dnia jego wydania smartSPOT do dnia jego odebrania przez Nabywcę ponosi smartSPOT.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dwudziestoczteromiesięczna ograniczona gwarancja smartSPOT to dobrowolna gwarancja udzielona przez smartSPOT. Na jej mocy Nabywca uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Prawo konsumenckie”).

2. Dwudziestoczteromiesięczna ograniczona gwarancja smartSPOT stanowi uzupełnienie praw ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych praw. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z dwudziestoczteromiesięcznej ograniczonej gwarancji smartSPOT. Wykonanie uprawnień wynikających z dwudziestoczteromiesięcznej ograniczonej gwarancji smartSPOT nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.  

3. W razie wykonywania przez konsumenta uprawnień wynikających z dwudziestoczteromiesięcznej ograniczonej gwarancji smartSPOT bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z dwudziestoczteromiesięcznej ograniczonej gwarancji smartSPOT lub  bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

4. dwudziestoczteromiesięcznej ograniczona gwarancja smartSPOT obowiązuje na terenie Polski.