Regulamin rozdania Instagram

W: Promocje, nowości Na: Komentarz: 0 Wyświetleń: 369

Wpis zawiera Regulamin rozdania organizowanego na Instagramie smartspot.com.pl.

Regulamin konkursu na instagramie smartspot.com.pl pod nazwą „Rozdanie z okazji 55tys. Obserwujących”

 

§1  Postanowienia Ogólne

1.     Organizatorem Konkursu jest SMARTSPOT SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMADYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 59, 04-247 Warszawa, mail: bok@smartspot.com.pl, numer telefonu +48 510 237 017. NIP 9522222709, REGON: 520539417, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000935013, dalej zwany „Organizatorem”. 

2.     Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

3.     Konkurs rozpoczyna się dnia 14.01.2024r. godz. 18:00 a kończy się dnia 21.01.2024r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1.     Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.     W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)    zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 

b)    ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)     posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)    posiada konto (profil) w serwisie Instagram, 

e)    wykona Zadanie Konkursowe. 

3.     Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4.     Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5.     Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na: zaobserwowaniu profilu smartspot.com.pl, polubieniu posta konkursowego i oznaczeniu w komentarzu jednej osoby (dalej: Zadanie Konkursowe). 

6.     W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

1.     Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnikq, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzcę).

2.     Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu wyłoni wśród Uczestników 1 zwycięzcę. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Zwycięzcy.

3.     Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana Nagroda w postaci używanego telefonu Apple iPhone 13 Pro 128GB. 

4.     Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 23.01.2024r.

6.     Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy profilu (konta)Zwycięzcy w profilu Organizatora w serwisie Instagram smartspot.com.pl najpóźniej dnia 24.01.2024r.

7.     Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

8.     Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres mc@smartspot.com.pl zawierającej informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

9.     W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11.  Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

12.  Fundatorem Nagród jest Organizator. 

13.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

14.  Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15.  W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

16.  Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 

17.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

§5. Dane Osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Chełmżyńska 59, 04-247 Warszawa oraz na adres e-mail bok@smartspot.com.pl

2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6.     Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.     W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail bok@smartstpot.com.pl

8.     Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 

9.     Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

 

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2024 r. 

2.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.     Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4.     Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem Internetu pod adresem URL: https://smartspot.com.pl/blog/regulamin-rozdania-instagram-b24.html

5.     Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

6.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7.     Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 

8.     Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

9.     Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

 

Uwagi

Zostaw swój komentarz